MiFiD

Wettelijke informatie waar je recht op hebt kan je hierna lezen.

Basisgegevens

Erkend onafhankelijk verzekeringsmakelaar.

Agapa is de handelsbenaming die Günther Polfliet gebruikt voor zijn activiteiten als onafhankelijk verzekeringsmakelaar.

Ons kantoor heeft geen enkele financiële en juridische binding met om het even welke verzekeringsmaatschappij, bank of andere financiële instelling. Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft een stemrecht of een aandeel in ons kapitaal. Wij vinden dit belangrijke voorwaarden om u een objectief en ongebonden advies te kunnen geven.

Ons ondernemingsnummer in het register der rechtspersonen is BE0742.476.701, bijgehouden door de KBO (Kruispuntbank Ondernemingen).

We zijn ingeschreven als verzekeringsmakelaar onder het nummer 0742.476.701A in het register van verzekeringstussenpersonen, bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel.

Tot uw dienst

Uw vermogen beschermen, onze dagdagelijkse opdracht.

Agapa werkt voor u, onze klant, op basis van uw specifieke noden en behoeften. Centraal hierbij staat uw financiële situatie, de risico’s die u loopt en de wensen die u hebt, nu en in de toekomst. Wij brengen deze, samen met u, in kaart om vervolgens een aanbod te creëren om u, uw gezin, uw bedrijf en uw patrimonium veilig te stellen. Daarvoor kunnen wij, op onafhankelijke wijze, voor u de markt raadplegen en kunt u een beroep doen op onze kennis en ervaring.

Wij kunnen u een compleet up-to-date overzicht van uw klantendossier bezorgen. Dit kan elektronisch of na afspraak bij u thuis. Wij streven ernaar dit op een periodieke basis te bezorgen, in overeenstemming met uw wensen.

Als onafhankelijk erkend verzekeringsmakelaar zijn wij tot uw dienst voor de volgende verzekeringstakken:

1: ongevallen; 2: ziekte; 3: voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 6: casco zee- en binnenvaartschepen; 7: vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: brand en natuurevenementen; 9: andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 12: BA zee- en binnenvaartschepen; 13: algemene BA; 14: krediet; 15: borgtocht; 16: diverse geldelijke verliezen; 17: rechtsbijstand; 18: hulpverlening; 21: levensverzekeringenniet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: bruidschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: levens- bruidschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: kapitalisatieverrichtingen; 27: beheer van collectieve pensioenfondsen.

Bereikbaarheid

Ons kantooradres is: Agapa, Mortelputstraat 23, 9830 Sint-Martens-Latem

Je kan ons bellen op het nummer: 09/336.33.03 – je e-mails ontvangen we graag op verzekeringen@agapa.be

Onze kantooruren zijn:
Maandag: 09.30 – 13.00 uur en 14.00 – 19.00 uur
Dinsdag: 09.30 – 13.00 uur en 14.00 – 19.00 uur
Woensdag: 09.30 – 13.00 uur en 14.00 – 19.00 uur
Donderdag: 09.30 – 13.00 uur en 14.00 – 19.00 uur
Vrijdag: 09.30 – 13.00 uur en 14.00 – 17.00 uur

Voor al je vragen en problemen kan je in eerste instantie via telefoon of mail bij ons terecht. Indien een persoonlijk gesprek nodig is komen wij graag naar jou toe.

Wij helpen je graag verder in het Nederlands, het Frans en het Engels.

Klachten kunnen ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen vzw, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel. Telefoon: 02/547.58.51 – fax: 02/547.95.75 – e-mail: info@ombudsman.as

Belangenconflictenbeleid

Uw belangen maximaal beschermen.

1. Wetgevend kader

Vanaf 30/04/2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht.

Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels moet ons kantoor een schriftelijk beleid opstellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

2. Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid hebben wij in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.
Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
3. Welke maatregelen neemt ons kantoor?

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert. Het gaat onder meer om:

Procedures

Acceptatieprocedure:

Elk risico dient beoordeelt te kunnen worden alvorens een tarief kan uitgewerkt worden.

Om die reden stelt Agapa tal van vragen aan de prospect. Deze vragen hebben te maken met de identiteit van de prospect, de wijze waarop gecommuniceerd wordt met de prospect, een beeld van het schadeverleden van de prospect en een omschrijving van het te verzekeren risico.

Zolang één van deze vier elementen niet ingevuld is kan er geen exacte beoordeling gegeven wordt en kan er bijgevolg geen tarief uitgewerkt worden.

Agapa behoudt zich het recht voor een vergoeding te vragen alvorens over te gaan tot de tariferingsprocedure.

Tariferingsprocedure:

Eens de vier onderdelen van de acceptatie volledig gekend zijn werkt Agapa een tariefvoorstel uit. Dit voorstel heeft tot doel de klant een verzekering voor te stellen die zo nauw mogelijk aansluit bij de wensen en de noden van de klant. Hierbij hebben de voorwaarden en de premie voorrang op de vergoeding die wij voor ons advies ontvangen.

Agapax stelt zich tot doel, wanneer mogelijk, 3 voorstellen van 3 verschillende verzekeringsmaatschappijen aan te bieden aan de klant. Op basis van deze voorstellen en de toelichting die Agapa aan de klant geeft kan deze vervolgens beslissen al dan niet in te gaan op één van de gemaakte voorstellen.

Contractprocedure:

Zodra de klant zijn akkoord gegeven heeft omtrent één van de gemaakte en besproken voorstellen zal Agapa de polis opstellen bij of laten opstellen door de verzekeringsmaatschappij in kwestie. Vanaf dat moment zal Agapa de polis van de klant beheren, opvolgen en evalueren.

Schadeprocedure:

Bij schade zal de klant Agapa meteen op de hoogte brengen van wat er precies gebeurd is en de nodige documenten, foto’s, bestekken en facturen aan Agapa overmaken. Indien Agapa het nodig acht zal de aangeduide schadebeheerder bij de klant langsgaan om de schade vast te stellen en met de klant te bespreken wat de te nemen stappen zijn. Indien Agapa het nodig acht zal de aangeduide schadebeheerder eveneens aanwezig zijn op de expertise.

Om een optimale opvolging en bijstand aan de klant te kunnen bieden wijst Agapa erop dat alle documenten nooit rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij bezorgd worden maar steeds via Agapa. Deze “omweg” zorgt ervoor dat Agapa de nodige adviezen meteen aan de klant kan overmaken en zodoende een goede schadeafhandeling mee kan helpen realiseren.

Vergoedingen

Professioneel advies heeft een waarde.

Als verzekeringsmakelaar ontvangen wij voor onze bemiddeling en ons beheer een vergoeding van de verzekeraar. Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt aan de verzekeraar en deze kan variëren naargelang het type verzekering. Voor bijkomende taken en prestaties ontvangen wij soms een bijkomende vergoeding.

U betaalt de premies steevast rechtstreeks aan de verzekeraar. Pas na ontvangst van uw premiebetaling ontvangen wij als verzekeringsmakelaar onze commissie.

Uw premie bestaat eigenlijk uit vier delen:

verzekeringen: het gedeelte dat gebruikt wordt door de verzekeraar om schade te vergoeden
taksen: belastingen
kosten: werkingskosten van de verzekeraar (lonen, gebouw, informatica, …)
commissie: bemiddelingsvergoeding voor de verzekeringsmakelaar
In haar richtlijnen spreekt de FSMA over “inducements”. Een Engelse term die eigenlijk “voordelen” wil zeggen. Hierna geven wij u een overzicht van de mogelijke “inducements”.

Beheersvergoeding:

De vergoeding die het kantoor ontvangt nadat de klant de verzekeringspremie betaald heeft en die als “commissie” beter bekend is. Wij aanzien dit niet als een voordeel maar als het bruto inkomen dat ons in staat stelt de werkingskosten van het kantoor te dragen.

Opmaakvergoeding:

De vergoeding die het kantoor ontvangt als wij een polis of een bijvoegsel aan een polis, in naam van de verzekeringsmaatschappij, zelf opmaken in plaats van de verzekeringsmaatschappij.

Aanbrengvergoeding:

De vergoeding die het kantoor ontvangt als wij een bepaald volume aan nieuwe polissen bij eenzelfde verzekeringsmaatschappij plaatsen. Het al dan niet behalen van een welbepaald volume heeft al dan niet tot gevolg dat de verzekeringsmaatschappij al dan niet premievolmachten, kortingen, toekent die door ons aan de klant kunnen toegekend worden.

Deze vergoeding kan een mogelijk belangenconflict inhouden.

Rendementsvergoeding:

De vergoeding die het kantoor ontvangt op basis van de rentabiliteit van de totale verzekeringsportefeuille bij een welbepaalde verzekeringsmaatschappij. Deze vergoeding wordt enkel toegekend vanaf een bepaald volume aan nieuwe polissen per jaar bij die welbepaalde verzekeraar en is afhankelijk van de winstgevendheid van de totale verzekeringsportefeuille bij die welbepaalde verzekeringsmaatschappij.

Deze vergoeding kan een mogelijk belangenconflict inhouden.

Incentives:

Nog zo een Engelse term die kan vertaald worden als “aanmoedigingen”. Wij stellen hier duidelijk dat wij niet werken om incentives binnen te halen. Dit druist immers in tegen ons uitgangspunt dat u als klant kiest wat wij u voorstellen op basis van de noden en verlangens die u ons meedeelde. Als wij ongewild dan toch een incentive binnenhalen dan zullen wij dit niet weigeren, laat ons daar eerlijk in zijn.

Productinformatie

De voorwaarden achter de verzekeringspolis.

Op eenvoudig verzoek stellen wij u alle productinformatie ter beschikking die wij u graag persoonlijk verder zullen toelichten, zodat u met kennis van zaken een polis op maat kunt afsluiten.

Privacy

Agapa privacyverklaring:

Agapa verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Günther Polfliet via mail verzekeringen@agapa.be.

Verwerkingsdoeleinden
Agapa verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- polis- en schadebeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van polisopmaak, schadeverloop, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering* en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen.

Overmaken aan derden
Ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Agapa verbonden zijn of met enige andere partner van Agapa;
Agapa garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding en de verzekeringswetgeving).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 , met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
– zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
– een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: verzekeringen@agapa.be

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel) commission@privacycommission.be.

* Profilering zijn alle diverse elementen die noodzakelijk zijn om een “risico” in te schatten, de verzekeraar het “risico” te aanvaarden of te weigeren en de mogelijkheid te geven aan de klant om de polis af te sluiten.

Opleidingen

Op de hoogte van de laatste nieuwigheden.

De toezichthoudende overheid (FSMA) eist dat wij regelmatig onze beroepskennis opfrissen. Elke professionele verzekeringsmakelaar moet in een jaar minstens 30 opleidingspunten behalen. Wij voldoen aan deze verplichting.