Familiale AG Insurance

Ik wens in te tekenen op de familiale verzekering van AG Insurance. Ik besef dat, na het versturen van onderstaand antwoordformulier een polis opgesteld wordt door Agapa die ik per mail zal toegezonden krijgen.

Technische fiche familiale AG Insurance
Algemene voorwaarden familiale AG Insurance

Familiale AG Insurance

Ja, ik kies bewust voor de familiale verzekering van AG Insurance en vul daarom onderstaande informatie in.
Heb je al een familiale verzekering maar wens je deze op te zeggen omdat je één van onze voorgestelde maatschappijen kiest, gelieve dan onderstaande vragen te beantwoorden. Indien je hieronder niets invult gaan we ervan uit dat je nog geen familiale verzekering hebt en dat je er meteen een wenst af te sluiten.

Binnen veertien kalenderdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heb je het recht om deze polis te herroepen, op voorwaarde dat je Agapa hiervan op de hoogte brengt. Elk beding waarbij je aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt vóór het verstrijken ervan.